ธกส.สินเชื่อรายย่อย ไม่ต้องเป็นเกษตรกรกู้ได้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยสินเชื่อธุรกิจรายย่อย เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

แล้วก็สามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบธุรกิจ วงเงินกู้ยืมเงินสูงสุด 200,000 บาท ทดลองดูพร้อมเลย

เนื้อหาการสมัคร สินเชื่อธุรกิจรายย่อย

กดอ่านข่าวสารนี้ให้จบ

คุณลักษณะผู้กู้

เป็นบุคคลปกติ ที่มีชนชาติไทย

เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 20 ปี

เป็นผู้ประกอบกิจการ ธุรกิจส่วนตัว

มีถิ่นที่อยู่ที่เด่นชัดติดต่อได้สะดวก

มีสถานที่ดำรงชีพที่แน่ๆสามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบผู้กู้

สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้

สำเนาทะเบียนสมรส ถ้าหากมี

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป Statement 6 เดือน ปัจจุบัน

สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นประกัน ถ้าหากมี

สำเนาหลักฐานการจ่ายภาษี ถ้าหากมี

วงเงินกู้

พินิจพิเคราะห์ตามสิ่งที่มีความต้องการสำหรับเพื่อการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ ค่าใช้จ่าย ความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการใช้หนี้คืน รวมทั้งหลักประกัน
อัตราค่าดอกเบี้ย

เป็นไปตามประกาศของแบงค์ โดยพินิจพิเคราะห์จากการประมาณสาเหตุประเมินการเสี่ยงของผู้กู้
ระบุใช้คืน

เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบกิจการ ส่งข้างใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี
เพื่อเป็นค่าใช้สอย ส่งจ่ายด้านใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน
หลักประกัน

บุคคลรับรอง หรือ กลุ่มบุคคลด้วยกันยืนยันยอมสารภาพอย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

เงินออมเป็นประกัน กู้ได้สูงสุดจำนวนร้อยละ 90 ของเงินออม

อสังหาริมทรัพย์สำหรับเพื่อการจำนำ กู้ได้สูงสุดปริมาณร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

สอบถามเพิ่มเติมอีกได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center โทร 0 2555 0555

Facebook Comments Box