“ธนาคารออมสิน” ปิดหนี้นอกระบบ 50,000 บาท สมัครง่ายได้จริงทุกอาชีพ

ธนาคารออมสิน เป็นเลิศในสถาบันการเงินที่ออกมาตรการแก้ไขช่วยเหลือการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ที่ยังคงมีพสกนิกรได้รับผลพวงอย่างสม่ำเสมอ โดยปลดปล่อยสินเชื่อเฉพาะบุคคล รายเล็ก รายย่อย และก็ รายใหญ่ เพื่อเป็นการทุเลาภาระหน้าที่ค่าใช้สอย ปัจจุบัน ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ ในชื่อ ธนาคารออมสินสินเชื่อแผนการแบงค์ประชากร เพื่อปรับแต่งหนี้สินนอกระบบ ตามแนวทางรัฐบาล วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท อัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิม (Flat Rate) จำนวนร้อยละ 1 ต่อเดือน มีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

จุดหมายหลักของสินเชื่อ

เพื่อนำไปขจัดปัญหาหนี้สินนอกระบบที่เกิดขึ้นมาจากการเลี้ยงชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แม้กระนั้นจะต้องไม่เป็นการนำไปจ่าย (Re-Finance) หนี้สินในระบบ

วงเงินกู้

– ให้กู้ตามมูลหนี้สินนอกระบบจริง และก็ตามความรู้ความเข้าใจสำหรับการจ่ายและชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราค่าดอกเบี้ย

– อัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิม (Flat Rate) จำนวนร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

– 100 บาท ต่อสัญญา

ช่วงเวลาการจ่าย

– จ่ายคืนในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปี

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะ

เป็นคนที่มีการดำรงชีพ มีรายได้
ชนชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงินกู้ จำต้องไม่เกิน 65 ปี
มีถิ่นที่อยู่แน่ๆ มีสถานที่ดำรงชีพ สามารถติดต่อได้
เป็นผู้สมัครสมาชิกหนี้สินนอกระบบ (นักเรียน1) สามารถสมัครสมาชิกได้ในวันที่ขอกู้จากแบงค์

หลักประกันเงินกู้ยืม

– ใช้บรรษัทรับรองสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก (บสย.) เป็นประกันเงินกู้ยืม

เอกสารประกอบกิจการขอกู้

สำเนาบัตรประชาชน แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ แล้วก็ผู้ค้ำประกัน
เอกสารแสดงรายได้สำหรับเพื่อการเลี้ยงชีพ สมุดบัญชีเงินออม สลิปค่าจ้างรายเดือน (หากมี)
เอกสารรายได้/รายการจ่าย (หากมี)
ภาพถ่ายสถานที่ดำรงชีพ
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะรับรองไปด้วย

Facebook Comments Box