สินเชื่อออมสิน ยืมได้ 100,000 บาท ผ่านง่าย ทุกอาชีพ

เปิดสมัครสมาชิก สินเชื่อแบงค์ประชาชน วงเงิน 100,000 บาท ทราบผลไว อนุมัติ ทุกอาชีพ

สินเชื่อแผนการแบงค์ประชาชน เป็นสินเชื่อที่เกื้อหนุนให้สามัญชนเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นเงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนสำหรับเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นค่าครองชีพที่จำเป็นจะต้องต่อการเลี้ยงชีพ เป็นสินเชื่อที่ตอบปัญหาในหัวข้อการสร้างธุรกิจ หรือมีSMEเป็นของตนเอง โดยจุดเด่นของสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินทุน หรือใช้ในการหมุนเวียนสำหรับในการใช้จ่ายเเละจ่ายหนี้ต่างๆ

ข้อดี

ใช้หนี้ใช้สินสินอื่นๆ
เพื่อเป็นเงินลงทุน
เป็นรายจ่ายที่ต้องต่อการเลี้ยงชีพ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการเลี้ยงชีพ
จำต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่ติดหนี้ติดสินที่ไม่นำมาซึ่งรายได้ (NPLs) ของแบงค์ ดังนี้จะต้องไม่นำเงินกู้ยืมเล็กน้อยจากการกู้ยืมในคราวนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินเเล้วเอามาเป็นประกันเงินกู้ยืมในครั้งเดียวกัน
คุณลักษณะผู้กู้

เป็นผู้มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก อย่างเช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ เเละ ผลิตสิuค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจัดจำหน่าย
เป็นคนที่มีรายได้เป็นประจำทุกเดือน ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ผู้รับจ้างของหน่วยงาuราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
เป็นบุคคลปกติ เชื้อชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เเละเมื่อรวมอายุผู้กู้กับช่วงเวลาที่จ่ายเงิuกู้จำต้องไม่เกิน 60 ปี ในเรื่องที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จำเป็นต้องให้ผู้ดูแลทำหนังสือให้ความยิuยอมสำหรับเพื่อการทำนิติกรรมข้อตกลง
เป็นคนที่ยังมิได้ดำรงชีพอะไรก็ตามที่มีความตั้งใจจะเลี้ยงชีพอิสระรายย่อย
เป็uผู้มีถิ่นที่อยู่เเน่นอน สามารถติดต่อได้
มีสถานที่เลี้ยงชีพ / ที่พักที่อาศัยเเน่นอน
เปิดบัญชีเงินออมจำพวกเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
จำเป็นต้องไม่เป็uผู้กู้สินเชื่อปรับปรุงหน่วยงานชุมชน (รายตัว) สารพัดประโยชน์
ไม่เป็นผู้รับจ้าง บุคลากร ประธาน หรือผู้ตัดสินของธนาคารออมสิน
อัตราค่าดอกเบี้ย

อัตราค่าดอกเบี้ยเเละอัตราค่าดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่จ่ายและชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศระบุ
จำนวนเงินกู้

กู้ได้ตามเหตุจำเป็นเเละความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการจ่ายหนี้ ไม่เกิน รายละ 200,000 บาท ดังนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้เหลืออยู่ตามคำสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงงานแบงค์ประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

Facebook Comments Box